Lietuviųlt
Orai

Privatumo politika

Akcinė bendrovė „Linas Agro Group“

Juridinio asmens kodas 148030011
Buveinės adresas – Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuvos Respublika
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 
Galioja nuo  2018 m. gegužės 25 d.

Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau taip pat – Principai) pateikiama informacija, kaip „Linas Agro“ tvarko asmens duomenis. 

Šie Principai taikomi „Linas Agro“ ir Klientų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su „Linas Agro“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su Klientais, atsiradusius iki šių Principų įsigaliojimo.  

1. Sąvokos

Klientas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su „Linas Agro“ teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu. Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

„Linas Agro“ – tai bet kuris juridinis asmuo arba juridinio asmens filialas, priklausantis „Linas Agro Group“ įmonių grupei, kurio registruota buveinė yra Lietuvoje ir kuris veikia kaip Asmens duomenų valdytojas. „Linas Agro Group“  grupės bendrovių sąrašas skelbiamas internete: www.linasagro.lt

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Šiuose Principuose pateikiamos bendros nuostatos, kaip „Linas Agro“ tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat „Linas Agro“ interneto svetainėje:

2.2 „Linas Agro“ užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos,  atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą. 

2.3 Asmens duomenų tvarkymui „Linas Agro“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais „Linas Agro“ imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi „Linas Agro“ nurodymų ir galiojančių  teisės aktų, bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones.

2.4 „Linas Agro“ naudojamų slapukų politika skelbiama „Linas Agro“ interneto svetainėje:  www.linasagro.lt

3. Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Kliento, iš Kliento veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų, bei kitų trečiųjų šalių. Pagrindinės Asmens duomenų, kuriuos renka „Linas Agro“, kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, yra:

Asmens tapatybės duomenys, kaip – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys.

Duomenys ryšiams, kaip – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.

Duomenys apie šeimą, kaip – informacija apie Kliento šeimą, kitus susijusius asmenis.

Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis, kaip – duomenys, kuriuos pateikia Klientas arba kurie gaunami iš viešų registrų ar trečiosios šalies sandorio vykdymo atitinkamo juridinio asmens vardu tikslais.

Duomenys, susiję su profesija, kaip – duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą.

Finansiniai duomenys, kaip – duomenys apie sąskaitas, turimą nuosavybę, sandorius, paskolas, pajamas, įsipareigojimus, Kliento finansinę padėtį, kurie gaunami tuo metu, kai Klientas pasirenka ir jam yra teikiamos paslaugos/patiekiamos prekės su mokėjimo atidėjimu, susijusios su kreditavimo rizika, apie kurią reikia žinoti. 

Duomenys apie turto arba nuosavybės kilmę, kaip – duomenys apie kliento sandorių šalis ir vykdomą veiklą.

Duomenys, susiję su Kliento patikimumu ir veiklos vertinimu, kaip – duomenys apie finansines operacijas, žalą, padarytą „Linas Agro“ ar bet kuriai trečiajai šaliai.

Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus, kaip – duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus, duomenys apie pajamas, finansinius įsipareigojimus, turimą nuosavybę, ir nepadengtus įsiskolinimus.

Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, kaip – duomenys, kurie surinkti klientui atvykus į „Linas Agro“ padalinius ir lankantis kitose „Linas Agro“ paslaugų teikimo vietose (vaizdo stebėjimo duomenys) arba bendraujant su „Linas Agro“ telefonu, vaizdo ir/arba garso įrašymo priemonėmis, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, tokiais kaip socialiniai tinklai; duomenys, susiję su Kliento lankymusi „Linas Agro“ interneto svetainėse arba naudojantis kitais „Linas Agro“ komunikacijos kanalais.

Duomenys, susiję su paslaugų teikimu/prekių pardavimu, kaip – duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktas paraiškas, prašymus ir skundus, taikomas palūkanas ir paslaugų mokesčius.

Duomenys apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis, kaip – duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, Klientui teikiamas paslaugas, asmeninius nustatymus, Kliento atsiliepimus apie paslaugas, duomenys apie gyvenimo būdą, pomėgius, apie tai ar Klientas patenkintas paslaugomis.

Duomenys apie dalyvavimą „Linas Agro“ organizuojamuose žaidimuose ir akcijose, kaip – duomenys apie žaidimų ar akcijų metu laimėtus prizus.

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia „Linas Agro“, tvarkydamas asmens duomenis:

4.1 Santykių su Klientais palaikymas ir galimybių naudotis „Linas Agro“ siūlomais produktais ir paslaugomis sudarymas ir administravimas  

Sutarties su Klientu sudarymas ir vykdymas, duomenų apie Klientą atnaujinimas, siekiant užtikrinti jų teisingumą, naudojantis išoriniais ir vidaus registrais, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant teisinę pareigą.

4.2 Kredito ir rizikos vertinimas
Siekiant nustatyti, kokias paslaugas ir produktus, bei kokiomis sąlygomis galima pasiūlyti Klientui,  teikiant prekinius kreditus, paskolas ir kitas finansines paslaugas, vykdyti teisės aktuose numatytas pareigas, susijusias su mokumo ir įsipareigojimų vykdymo rizikos vertinimu, valdyti Kliento įsiskolinimą, vykdyti reikalavimus, susijusius su veiklos rizikos valdymu ir kapitalo pakankamumu, atlikti vidaus apskaičiavimus ir analizes, kai tai yra būtina vykdant sutartį,  siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, ar siekiant „Linas Agro“ teisėto intereso užtikrinti patikimą rizikos valdymą.

4.3 Kliento ir (arba) „Linas Agro“ interesų apsauga 

Siekiant apsaugoti Kliento ir (arba) „Linas Agro“ interesus, vykdyti „Linas Agro“ teikiamų paslaugų kokybės tikrinimą, pateikti komercinio sandorio ar kitokios verslo komunikacijos įrodymus (pokalbių įrašymas),  kai tai būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, siekiant „Linas Agro“ teisėto intereso vykdyti bet kokio netinkamo ar neteisėto naudojimosi „Linas Agro“ paslaugomis ir siūlomais produktais ar jų pažeidimo prevenciją, apribojimą ir tyrimą, darbuotojų mokymus ir paslaugų kokybės užtikrinimą. 

Užtikrinti „Linas Agro“ ir (arba) Kliento saugumą, ginti Kliento ir (arba) jo atstovo gyvybę ir sveikatą, bei kitas „Linas Agro“ ir Kliento teises (vaizdo ir (arba) garso įrašymas), siekiant „Linas Agro“ teisėto intereso apsaugoti savo klientus, darbuotojus, lankytojus, bei jų ir „Linas Agro“ turtą.

4.4 Papildomų paslaugų teikimas, Kliento nuomonės teiravimasis, rinkos tyrimai ir statistinių duomenų rinkimas  

„Linas Agro“ ar „Linas Agro” atsakingai pasirinktų partnerių paslaugų siūlymo Klientui, įskaitant asmeninius pasiūlymus, tikslu, gavus Kliento sutikimą arba siekiant „Linas Agro“ teisėto intereso, susijusio su papildomų paslaugų siūlymu.

Klientų nuomonės apklausų, rinkos tyrimų ir statistinių duomenų rinkimo, žaidimų ir akcijų Klientams organizavimo tikslais, gavus Kliento sutikimą arba siekiant „Linas Agro“ teisėto intereso gerinti „Linas Agro“ paslaugų kokybę, Klientų, kaip paslaugų gavėjų, patirtį bei kurti naujus produktus ir paslaugas.

4.5 Teisinių prievolių vykdymas ir tapatybės nustatymas 

Vykdant  teisės aktų ir tarptautinių susitarimų reikalavimus, susijusius, pavyzdžiui, su atsakingo skolinimosi/prekinių kreditų su mokėjimo atidėjimu principų įgyvendinimu, „pažink savo klientą“ principų įgyvendinimu, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį, vykdant teisinę pareigą ar siekiant „Linas Agro“ teisėto intereso užtikrinti tinkamą rizikos ir organizacijos valdymą.

4.6 Piktnaudžiavimo paslaugomis prevencijos vykdymas ir tinkamo paslaugų teikimo užtikrinimas    

Siekiant suteikti galimybę naudotis elektroniniais kanalais ir užtikrinti jų naudojimosi bei veikimo kontrolę, užkirsti kelią neteisėtai prieigai ir neteisėtam jų naudojimui informacijos saugumo užtikrinimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant “Linas Agro“ teisėtų interesų, susijusių su galimybės naudotis „Linas Agro“ elektroninėmis paslaugomis sudarymu, naudojimosi jomis ir jų veikimo kontrole.

Siekiant tobulinti technines priemones informacinių technologijų infrastruktūrą, užtikrinti teikiamos paslaugos pritaikymą naudojamiems įrenginiams, kurti naujas „Linas Agro“ paslaugas, testuojant ir tobulinant technines priemones, bei IT infrastruktūrą, siekiant „Linas Agro“ teisėto intereso, susijusio su techninių priemonių ir IT infrastruktūros tobulinimu.

4.7 Teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas 

Teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant „Linas Agro“ teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu.

4.8 Sandorių per mokėjimo sistemą vykdymas
Įgyvendinant įsipareigojimus, susijusius su tarptautinių sandorių per kredito įstaigas vykdymu ir vietinių mokėjimų vykdymu per nacionalines, Europos ir tarptautines mokėjimo sistemas bei užtikrinant su mokėjimo kortelių naudojimu ir saugumu, susijusių taisyklių ir įpareigojimų, nustatytų, Europos ir tarptautiniuose standartuose bei sertifikavimo sistemose, laikymąsi, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą.

 

5. Profiliavimas, asmeninių pasiūlymų pateikimas ir automatizuotų sprendimų priėmimas 

 5.1 „Linas Agro“ vykdomas profiliavimas yra susijęs su Asmens duomenų tvarkymu automatiniu būdu siekiant įvertinti tam tikras kliento asmenines savybes ir taip  išanalizuoti arba prognozuoti, pavyzdžiui, tokio asmens ekonominę situaciją, asmeninius pasirinkimus, interesus, nustatyti gyvenamąją vietą. Profiliavimas naudojamas analizei, susijusiai su Klientui pateikiama konsultacija, atlikti, tiesioginės rinkodaros tikslais, automatizuotu būdu priimant sprendimus, susijusius, pavyzdžiui, su kreditingumo vertinimu, rizikos valdymu, draudimo rizikos vertinimu ir sandorių stebėsena, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui; toks vykdomas profiliavimas grindžiamas “Linas Agro“ teisėtais interesais, teisinės pareigos vykdymu, sutarties vykdymu arba Kliento sutikimu.   

5.2 „Linas Agro“ gali tvarkyti  Asmens duomenis, siekdamas pagerinti Klientui teikiamų elektroninių paslaugų kokybę, pavyzdžiui, siūlomas paslaugas pritaikant naudojamam įrenginiui, taip pat siekiant parengti asmeninius pasiūlymus Klientui. Jei Klientas nėra paprieštaravęs Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, „Linas Agro“ gali tvarkyti Asmens duomenis tam, kad pateiktų bendrus ir asmeninius „Linas Agro“ teikiamų paslaugų pasiūlymus. Tokia rinkodaros veikla gali būti grindžiama Kliento naudojamomis paslaugomis ir tuo, kaip klientas jomis naudojasi, bei kaip valdo „Linas Agro“ skaitmeninius kanalus. 

5.3 Profiliavimo veikla asmeninių pasiūlymų parengimo ir rinkodaros tikslu yra grindžiama  „Linas Agro“ teisėtu interesu. „Linas Agro“ užtikrina Klientui galimybę valdyti savo privatumo nustatymus, naudojantis patogiu įrankiu.  

5.4 Taip pat „Linas Agro“ gali rinkti statistinius duomenis apie Klientą, tokius kaip būdingas elgesys ir gyvenimo būdas. Statistiniai duomenys segmentų/profilių kūrimui renkami iš išorinių šaltinių ir gali būti naudojami kartu su „Linas Agro“ turimais duomenimis. 

6. Asmens duomenų gavėjai 

 Asmens duomenys yra perduodami gavėjams, tokiems kaip:

6.1 Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).

6.2 „Linas Agro“ įmonių grupei priklausantiems juridiniams asmenims. 

6.3  Auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, “Linas Agro“ įgalioti duomenų tvarkytojai.

6.4 Trečiosios šalys, tvarkančios registrus (įskaitant, paskolų registrus, Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą, vertybinių popierių registrus ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų.

6.5 Juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems perleidžiami reikalavimai į Kliento įsiskolinimą, teismai, neteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos ir bankroto administratoriai.

6.6 Asmenys, kurie užtikrina tinkamą kliento įsipareigojimų „Linas Agro“ įvykdymą, tokie kaip laiduotojai, garantai, įkaitų davėjai.

6.7 Kiti asmenys, susiję su „Linas Agro“ paslaugų teikimu, tokie kaip archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai, pardavėjai.

7. Geografinė tvarkymo teritorija 

 7.1 Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų. 

7.2 Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba Klientas davė sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:

•           sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės ES Komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt., patvirtinti pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;

•           Šalis, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra Asmens duomenų gavėjas, ES Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą; 

7.3 Klientas, pateikęs prašymą, gali gauti daugiau informacijos apie Asmens duomenų perdavimą už ES / EEE ribų.

8. Saugojimo laikotarpis 

8.1 Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į su Klientu sudarytų sutarčių pobūdį, „Linas Agro“ teisėtu interesu arba teisės aktų reikalavimais (pvz., reglamentuojančiais apskaitos, ieškinio senaties terminą ir kt.).  

9. Kliento, kaip duomenų subjekto, teisės

Kliento (duomenų subjekto) teisės aktų jam garantuojamas teisės, susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu apima teisę:

9.1 Reikalauti ištaisyti jo Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.

9.2 Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose).

9.3 Reikalauti ištrinti jo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas. 

9.4 Apriboti jo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį „Linas Agro“ įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti. 

9.5 Gauti informaciją apie tai, ar “Linas Agro” tvarko jo Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais.

9.6 Gauti jo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo, ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).

9.7 Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.

9.8 Nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam.

9.9 Pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

10. Kontaktinė informacija 

10.1  Klientas turi teisę kreiptis į „Linas Agro“, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

10.2. „Linas Agro“ kontaktiniai duomenys skelbiami „Linas Agro“ interneto svetainėje:  www.linasagro.lt. 

11. Principų galiojimas ir pakeitimai          

11.1  Klientai su šiais Principais gali susipažinti  internete: www.linasagro.lt  

11.2  „Linas Agro“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šiuos Principus, informuodama Klientą apie pakeitimus paskelbdama „Linas Agro“ interneto svetainėje, informuodama Klientą paštu, el. paštu, interneto banko žinute ar kitu būdu (pvz., paskelbiant spaudoje) ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo. 

Naršydami www.linasagro.lt puslapyje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų svetainės darbą.